privacy, cookie & aansprakelijkheid beleid

MGK FOOD

Over ons privacybeleid

MGK Food is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. MGK Food geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van MGK Food.

MGK Food draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. 

 

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van u als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. 

MGK Food draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Website, email en nieuwsbrief

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. 

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt per e-mail of door het invullen van het contactformulier. Wij vragen u uw naam en e-mailadres. Hiermee verleent u aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst. 

U kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op sociale media. Uw profiel is voor ons zichtbaar indien u aan ons een bericht toezendt.

Op onze website kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Door een emailadres in te vullen en aan te geven dat u een nieuwsbief wilt ontvangen, verleent u aan ons toestemming om een nieuwsbrief toe te zenden.

Bent u klant dan kan het zijn dat u een nieuwsbrief zal ontvangen met onze dienstverlening. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Dienstverlening


Om onze werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier te verrichten hebben wij de volgende gegevens nodig:

- (bedrijfs)naam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- naam, e-mailadres en telefoon contactpersoon
- indien er sprake is van een bedrijf, KvK uittreksel

Tevens vragen wij u om een afleveradres, deze kan andere zijn dan uw factuuradres, naam, telefoonnummer en emailadres van een persoon die op het afleveradres de goederen in ontvangst neemt. Ook vragen wij de ontvanger om een handtekening.

Deze gegevens hebben wij nodig om op een juiste manier uitvoering aan de overeenkomst te geven, een bezoek te brengen of eventuele klachten op te lossen. 

Bij een contante betaling in een winkel worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

Door een betaling aan MGK Food te doen verstrekt u als klant wel uw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

U kunt ook een bestelling plaatsen door middel van onze webshop. Daarbij vult u de volgende gegevens in. De betaling wordt dan gefaciliteerd door Ideal, viaonze webwinkelsoftware.

(Potentiële) leveranciers

MGK Food heeft ook contact met leveranciers. MGK Food heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken deze persoonsgegevens om:
- in contact te kunnen treden;
- werkzaamheden in het kader van gesloten overeenkomsten uit te voeren;
- nieuwsbrieven te versturen;
- betalingen te verrichten en te ontvangen;
- om u zo goed mogelijk van dienst te zijn;
- het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
- het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening van MGK Food; 
- uw websitebezoek te analyseren;
- het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen (waaronder fiscaal of stafrechttelijk fraudeonderzoek). 

U dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan MGK Food zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de betreffende dienstverlening geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst. 

Uw rechten

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. 

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MGK Food en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is MGK Food hieraan gehouden. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het onderstaande emailadres. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon privacyzaken door te bellen naar het onderstaande telefoonnummer. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij vinden het belangrijk om samen met u tot een oplossing te komen. Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag). 

Bewaartermijnen

MGK Food bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Mocht u bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de e-mail of sociale media dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien u geen klant of leverancier bij ons bent of wordt of u toestemming heeft gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als uw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij u naar Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven zullen uw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. U zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Indien u klant of leverancier bent/ was kunnen er andere verplichtingen zijn om (een gedeelte van) de persoonsgegevens te bewaren.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. 

MGK Food is vanuit wetgeving wel verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. 
Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van MGK Food zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. 

Hieronder vallen, onder andere, geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails. 

Afleveradressen en contactgegevens zullen worden verwijderd als dit niet meer noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Als het gaat om potentiële leveranciers, dan zullen bedrijfsnaam, adres en contactgegevens en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten met leveranciers worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Wij delen deze persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe toestemming bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. 

Tussen MGK Food en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door MGK Food worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer MGK Food uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt MGK Food hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Als het gaat om derde partijen kunt u denken aan:

Webwinkelsoftware, Wix

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix. Persoonsgegevens die u ten behoeve

van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Ecwid heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Ecwid is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Ecwid maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Ecwid behoudt zich het recht voor

om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Strato

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Strato. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors, Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek, DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden, e-boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

e-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Het privacybeleid is op 2 april 2020 voor het laatst gewijzigd.

Contactgegevens

MGK Food/Madak Chocolatier

Hoevesteeg 26A

6975AE Tonden

Nederland 

T +31 6 25 200 207 

E info@madak.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Soufiane Mourabit en Nikai Groot Kormelink

Over ons cookie beleid

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

 

Sessiecookies

Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

 

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

 

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. 

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. 

 

Google Analytics

MGK Food maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van MGK Food verzameld. 

 

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig. 

 

MGK Food heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;
- er een verwerkersovereenkomst tussen MGK Food en Google is over de Analytics gegevens;
- IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw ip-adres te herleiden zijn; 
- er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz. 

Google Analytics geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

 

Social media
Op de website staat een Facebook en Instagram icoon. Wanneer je hier op klikt kom je op de Facebook en Instagrampagina van Madak terecht. Er wordt door dit icoon aan te klikken geen cookies geplaatst.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door MGK Food geëxploiteerde website www.madak.nl.

 

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt MGK Food geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik. MGK Food is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. 

 

Ook is MGK Food niet aansprakelijk voor de inhoud van de webpagina's welke u via deze website kunt bereiken.

 

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, distribueren, openbaar te maken te verveelvoudigen, te verspreiden, een andere vorm van gebruik of al dan niet tegen een vergoeding inhoud beschikbaar te stellen. 

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van MGK Food is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoekt MGK Food u om haar direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere kopie, distributie, openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding, al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van MGK Food is verboden. 

Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen.

Knipsel4.JPG